Disclaimer

 

Toepasselijkheid

Deze Disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ('de Informatie'). Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze voorwaarden. 

 

Informatie en aansprakelijkheid

DME Advies besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. DME Advies is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Informatie.

DME Advies kan er niet voor instaan dat de Informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden Informatie. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

DME Advies is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen. 

Ook is DME Advies niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

Eigendomsrechten

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopie├źn maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Inkoopvariatie in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van DME Advies en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DME Advies. 

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij DME Advies. Mocht - buiten onze bedoeling - twijfel bestaan over het auteursrecht op gegevens of afbeeldingen op deze site dan wordt u verzocht dat aan DME Advies te melden middels het contactformulier

 

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. DME Advies is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.

 

Nietigheid

Is of wordt deze Disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

Wijzigingen

DME Advies behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden Informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden Informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd. 

 

Toepasselijk recht

Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.